1.  Хэнтий аймаг Жаргалтхаан сум 2001 он.2.  Лүнгийн зам 2008 он.3.  Ховд аймаг Мөст сум.4.  Хөдөө арал, Хэнтий аймаг Дэлгэрхаан сум.